Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Taraflar

Bu sözleşme SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. ile bir SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. servisi spfinanskulubu.com sitesinden veya bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve bu başvurusunu www.spfinanskulubu.com adresindeki sipariş formunu doldurarak veren gerçek veya tüzel kişi arasındadır, (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır).

Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme konusu

İş bu sözleşme müşterinin http://www.spfinanskulubu.com adresinde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında kulüp üyeliği çerçevesinde sunulan forum, ilan, networking, anlaşmalı kurumlardan hizmet alma, etkinliklere katılma hizmetleri kullanabilmesi için SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti’nin sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Forum; kulüp üyelerinin yasal mevzuata uymak koşuluyla bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırmak amacıyla birbirleriyle yazışmalarına şmkan sağlayan platfom.

İlan; kulüp üyelerinin satış yapabilmek amacıyla bir malım veya hizmetin duyurusunu yapabileceği platform hizmeti.

Etkinlik; kulüp tarafından üyelerine duyuracağı her türlü online veya online olmayan sanatsal, mesleki, kültürel etkinlik.

Sözleşmenin süresi

İş bu sözleşme sipariş işleminin internet ortamında SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık. Ltd. Şti.i tarafına gönderilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri baş sözleşmenin süresi müşterinin http://www.spfinanskulubu.com adresinde seçmiş olduğu hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 gün öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişlerse, sözleşme aynı şartlarla önceki sözleşme süresi kadar daha uzar.

Ücretlendirme

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret http://www.spfinanskulubu.com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır.

SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Müşteri iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Ücret, başvuru tarihini takip eden 3 gün bitimine kadar sözleşme ücretini SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ne ait banka hesap numaralarına eft veya havale yapmakla, kredi kartı veya banka kartıyla ödemekle yada SP Finans akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ne elden ödemekle yükümlüdür.

Gecikmeli ödemelerde SP Finans akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin gecikme bedeli kesme hakkı saklıdır. SP Finans akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti., müşteri ödemeyi yapıncaya kadar verdiği hizmetleri başlatmama / durdurma hakkını saklı tutar.

Tarafların hak ve sorumlulukları

SP Finans akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin müşteri’ye kullanıcı adı ve erişim şifresinin güvenliğinden tamamen müşteri sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden doğacak zararlardan SP Finans akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. sorumlu değildir.

Müşteri, http://www.spfinanskulubu.com sayfasında belirtmiş olduğu bilgilerin kullanımı için SP Finans akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti’ne izin verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti tarafından kendisine verilen hizmet kapsamında kendisine gönderilecek uzaktan erişim bilgilerini gizli tutmak ve üçüncü kişilerle paylaşmamayı taahhüt eder.

SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. müşterinin talebini müşteriye özel ve vaat ettiği şekliyle teslim eder.

Müşteri SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti tarafından kendisine iletilen yönergelerle online eğlencelere erişir. Uzaktan erişim ile katılım sağlanacak hizmetlerde müşterinin e-mail adresine veya cep telefonuna sms, e-mail, whatsapp hesabı gibi platformlar üzerinden katılım linki ve şifre gönderilebilir. Müşteri kişiye özel bu bilgileri üçüncü taraflarla SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti’nin onayı ve bilgisi olmadan paylaşamaz.

Hizmetin sunumu esnasında SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti’nden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü gerçekleşebilecek hizmet kesintilerinden şirket sorumlu tutulamaz. Şirket, hizmetin ifası için en iyi gayreti gösterir.

Sözleşmenin askıya alınması

Tercih edilen ödeme biçimine göre hizmet bedellerinin yada geciken ödeme sebebi halinde müşteri’ye verilen hizmetlerin tümü geçici olarak durdurulur.

Fesih ve tazminat hakları

Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Tebligata esas, posta ve elektronik posta adresi

Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için http://www.spfinanskulubu.com adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. sözleşme süresi içinde müşterinin üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 7 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. kayıtlarının geçerliliği müşteri, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda; SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerle müşteri’nin internet ortamında yaptığı ve SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin sunucularında depolanmış kayıtlarının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, yukarıda belirtilen SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşterinin borcunu ödemede temerrüde düşmesi

Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. fatura tarihinden itibaren aylık %12 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri gecikme faizini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin dava yada icra takibi açması halinde de aylık %10 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %40’ı kadar cezai şart, %9’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’nin teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Yetkili mahkeme ve icra daireleri

İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). SP Finans Akademisi Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir, müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde şirket merkezinde bulunan mahkemeler ve icra daireleri yetkilidir.